شنبه 25 آذر 1396 20:20:31
s

sdsdsdsdsd
18 مهر 1396 8:21:35
نشست كارگروه نظارت شوراي فني استان
نشست كارگروه نظارت شوراي فني استان در محل سالن جلسات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان،

در اين جلسه شاخص هاي ارزيابي عملكرد فني دستگاه هاي اجرايي استان به طور تفصيلي در قالب پنج شاخص مهم شامل:
الف- شاخص ارزيابي كيفي پروژه هاي عمراني بر اساس بازديدهاي ماهانه كارگروه نظارت
ب- شاخص قراردادها يا پروژه هاي خاص و بزرگ:
ج- شاخص تعدد پروژه هاي عمراني:
د- امتياز مربوط به مشاركت اعضا اصلي و مدعوين در جلسات شوراي فني استان و كارگروه هاي ذيل آن
ه -كسر امتياز براي موارد اختلاف دستگاه اجرايي و پيمانكار كه رأي به ضرر دستگاه اجرايي صادر -ميشود)مصوبه شوراي فني استان(. هر رأي 2 امتياز و حداكثر 01 امتياز از كل نمره ارزيابي)مجموع امتيازات الف، ب، ج و د( كسر مي گردد.
بررسي و مورد تاييد و تصويب نهايي قرار گرفت تا بر مبناي آن در سال جاري دستگاه هاي اجرايي برتر انتخاب و اعلام گردند.Powered by Tetis PORTAL